About Me

My photo
Anak Bapak Al-Banjary Al-Asya'iry As-Syafi'iy, Dilahirkan pada tanggal 1hb Januari 1983 di Kg Parit Satu Sungai Sireh, Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan, seorang Melayu berketurunan Banjar suku Alai, Kini bersama PAS Kawasan Tanjong Karang berjuang menegakkan Islam di atas muka bumi Allah sebagai amanah dan tanggungjawab dari-Nya.. ..terima kasih atas sokongan anda.. Takbirr..ALLAHUAKBAR..!!!

Wednesday, June 23, 2010

TRIBUTE TO ALMARHUM USTAZ HASSAN SHUKRI, HANSARD PERBAHASAN SIDANG DEWAN NEGARA (28-12-1999)

DEWAN NEGARA, KUALA LUMPUR

SELASA, 28 DISEMBER 1999,


3.30 ptg.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.


Tuan Yang di-Pertua,


Ahli-ahli Yang Berhormat yang dikasihi sekalian,


Pertama saya ingin mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah baginda lafazkan pada 14 Februari 2000 ketika Baginda merasmikan Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Parlimen Yang Kesepuluh.


Tuan Yang di-Pertua,


pada peringkat permulaanya tadi, saya bercadang untuk membaca sedikit sebanyak teks ucapan yang saya sediakan. Tetapi oleh kerana serangan yang bertubi-tubi, yang setengahnya belum lagi berjawab dan insya-Allah saya akan memberikan jawapan terhadap serangan-serangan ataupun kenyataan-kenyataan yang dikemukakan oleh sahabat -sahabat daripada beberapa orang Yang Berhormat tadi supaya mudah-mudahan dengan yang demikian itu akan dapat menghilangkan kekeliruan atau sekurang-kurangnya menipiskan sedikit tentang kekeliruan yang ditimbulkan.


Yang Berhormat Datuk Zainudin yang saya kenali sebagai Zam biasanya, saya kira telah banyak membantu PAS pada hari ini. Barangkali ada sesetengah Ahli-ahli Yang Berhormat mungkin tidak pernah mendengar PAS itu dari dekat tetapi dengan bantuan beliau pada pagi dan petang yang mulia ini, ramai orang yang boleh kenal ataupun yang boleh mengenali PAS secara dekat. Sama ada pengenalan itu dikemukakan secara jujur ataupun pengenalan terhadap PAS itu, saya lihat itulah pandainya Yang Berhormat kita ini, dia semacam hendak menimbulkan perpecahan di kalangan PAS untuk mewujudkan dua bentuk pimpinan. Satu golongan ulama, satu lagi golongan profesional.


Untuk pengetahuan Yang Berhormat, saya sangat sedar tentang apa maksud ataupun tujuan yang barangkali hasrat yang tersembunyi daripada ucapan Yang Berhormat itu. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana cuba memperkenalkan PAS. Beliau telah berkali-kali menyebutkan bahawa PAS baru ini sahaja terbuka.


Saya hendak bagitahu kepada Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, mengikut Perlembagaan PAS bahawa ahli PAS itu, pertama sekali, ini kita sudah buat lama tetapi sudah diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan. Seorang Islam yang aqil baligh, yang aqilah dan balighah. Itu saya tidak tahulah.


Sekarang ini, UMNO baru hendak fikir 18 tahun kita sebut sejak dulu dan diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan. Dia seorang Islam. Kemudian, seorang warganegara Islam dan seorang Islam itu tidak kira dia daripada keturunan India, keturunan Pakistan, keturunan Indonesia, keturunan Jerman, keturuan Inggeris , keturunan Arab, asal mereka itu menjadi warganegara Malaysia, mereka boleh menyertai PAS dan apabila mereka boleh menyertai PAS dengan sendirinya melalui proses amalan demokrasi di dalam PAS ataupun amalan-amalan syura dalam PAS, mereka boleh menduduki apa-apa jua jawatan yang disenaraikan mengikut hirarki PAS itu sendiri.


Jadi, tidak timbullah saya rasa kalau ada dakwaan bahawa PAS ini baru terbuka. Ini sejak tahun 1951. Dulu ada Yang Berhormat menyebutkan bahawa PAS ini ditubuhkan selepas merdeka. Saya kira ini suatu pembohongan di dalam Dewan ini. Pada persidangan yang lalu, ada seorang Yang Berhormat menyebutkan bahawa PAS ini ditubuhkan selepas merdeka. Adalah malang sekali seorang Ahli Dewan Negara yang perlu bertanggungjawab dan tidak membohongi Ahli-ahli Dewan ini menyatakan PAS ditubuhkan selepas merdeka.


PAS ditubuhkan pada tahun 1951. Saya tidak tahulah kalau tahun 1951 itu, sudah merdeka. Pada tahun 1951, kalau pada fahaman Yang Berhormat itu sudah merdeka, maka betullah beliau mendakwa bahawa PAS itu ditubuhkan selepas merdeka tetapi PAS ditubuhkan pada tahun 1951 dengan dasar yang jelas. Ahlinya umur seorang muslim ataupun muslimah yang akil, yang akhilah, yang baligh dan balighah. Ini istilah yang ada dalam agama. Baligh ini cuku p umur. Barangkali Datuk Zam tahulah itu, cukup umur. Kemudian warganegara Malaysia kerana itu syarat yang ditentukan oleh Akta Pertubuhan.


Kita tidak melanggar Akta Pertubuhan dan memang telah diluluskan oleh

Akta Pertubuhan. Kemudian mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan jenayah yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh menjadi ahli mana-mana parti ataupun ahli mana-mana pertubuhan yang dibenarkan di negara kita ini.


Kemudian, selain daripada itu, kita juga menyatakan, kerana tadi PAS telah dibangkitkan dan saya terpaksa jelaskanlah. PAS menyatakan dalam anggaran dasar dia ataupun dalam dasar dia dengan jelas dan nyata sejak dulu hinggalah sekarang ini bahawa dasar PAS ialah Islam.Pendek sahaja, ialah Islam. Itu kita nyatakan sejak dahulu hinggalah sekarang dan kita juga menyatakan ini bukan sahaja di hadapan orang-orang Islam tetapi kita juga menyatakan ini di hadapan orang-orang yang bukan Islam, yang tinggal di negara kita ini dengan tujuan bukan untuk memaksa mereka kerana kita sangat faham Islam sendiri, Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita bahawa, [Membaca sepotong ayatAl-Quran] “Tiada paksaan dalam agama”.


Tetapi saya rasa adalah menjadi kebaikan juga kepada orang-orang yang bukan Islam yang hidup dalam negara yang penduduknya ramai orang Islam, bangsa Melayu untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang ajaran Islam itu.


Adalah tidak menjadi kesalahan sepanjang pengetahuan saya dalam mana-mana juga akta yang ada dalam negara ini untuk orang bukan Islam mendengar tentang Islam dan kita pun tidak mengajak mereka untuk masuk Islam. Tetapi biarlah mereka tahu tentang kebaikan, keadilan dan juga kesempurnaan Islam.


Telah disebutkan tadi dan dalam Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyebutkan tentang kebimbangan Baginda mengenai persoalan yang berkaitan dengan akidah. Malang pada petang yang mulia ini, saya berucap hanya di hadapan meja. Saya teringat pada tahun 1950-an sewaktu saya memulakan kerja-kerja dakwah tidak praktik, saya berucap di hadapan dua tiga orang. Hari ini pun lebih kurang begitulah di Dewan yang mulia ini yang sepatutnya dan sudah pun diberi amaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sepatutnya setiap Ahli-ahli Dewan terutama sekali Dewan Negara ini sebagai Dewan yang kedua tertinggi selepas Agong.


Tetapi saya merasa kecewa pada petang yang mulia ini, boleh jadi esok dan lusa, keadaannya seperti yang ada ini. Dan saya harap juga tabiat yang seperti ini diubah kerana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah melantik supaya Ahli-ahli Dewan ini mempunyai amanah, akhlak, ikhlas dan jujur. Kita jujur. Ini suatu perbuatan yang tidak jujur terhadap rakyat juga terhadap amanah yang diberikan oleh negara kepada kita sekalian.


Tuan Yang di-Pertua,


mengenai akidah, saya hendak sebut sikit ….


Tuan Haji Gapar bin Gurrohu: [Bangun]


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Saya tidak bagi jalan kerana masa tidak ada.


Tuan Haji Gapar bin Gurrohu: Saya minta penjelasan sedikit. Apakah yang dimaksudkan kita sebagai Ahli Dewan Negara telah melanggar amanah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Mohon diperjelaskan. Terima kasih.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Saya katakan ketidakhadiran kita ini semacam kita tidak menghormati apa yang telah dilafazkan dalam Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu terserah kepada kita untuk menimbangkannya.


Tuan Yang di-Pertua,


Kami telah kadang-kadang dituduh seakan-akan kami ini telah menyelewengkan akidah orang Islam. Saya ingin menekankan di sini, tahukah orang yang membuat tohmahan dan tuduhan itu, apa dia sebenarnya akidah Islam ini, apa dia? Akidah Islamiah itu dalam bahasa lama, saya minta Datuk Zam kalau saya silap, dia perbetulkan. Dalam bahasa lama, maknanya ialah keyakinan, kesimpulan dari keyakinan dan kepercayaan yang jazam, dalam bahasa sekarang makna ‘jazam’ itu ialah yang mantap, yang tidak boleh berubah walaupun zaman berubah.

Pertama, bahawa kita orang Islam mestilah mempunyai kepercayaan yang mantap, yang jazam bahawa Tuhan itu adalah Satu, Se dan Dialah penguasa alam. Sebab itulah kalau kita sekarang ini berbicara tentang globalisasi, sebenarnya kalau kita baca surah Fatihah pun sudah cukup. [Membaca sepotong ayat Al -Quran] Di situpun kita sudah melihat dan kita boleh luaskan penguasaan alam, penguas aan alam itu bukan sahaja yang menguasai hal ekonomi, bukan sahaja yang menguasai langit, bumi, malah antara dua langit dan bumi, yang menguasai tumbuh-tumbuhan, yang menguasai batu, bukit-bukau, gunung-ganang, sungai dan sebagainya.


Kalau dahulu, orang tidak pernah bermati-matian melihat gunung batu tetapi sekarang ini orang sudah berebut hendak mencari gunung batu, kerana apa? Kuari, hendak buat kuari. Dan pembangunan pun tidak akan lancar kalau tidak Tuhan jadikan batu-batu, bukit-bukit batu itu. Semuanya ini sebenarnya mengajar kita bahawa kita mempunyai pandangan yang lebih luas bukan sempit seperti mana yang dinyatakan

oleh Yang Berhormat tadi. Saya rasa kami mempunyai pandangan yang lebih luas daripada itu.


Kalau dari segi wawasan, kita punya wawasan bukan sahaja di dunia, termasuk juga wawasan akhirat. Jadi, yang pertama kita mestilah mentauhidkan Allah S.W.T. Sebarang apa juga kebijaksanaan yang dilakukan, kita tidak harus melupakan bahawa itu adalah pemberian Allah S.W.T. Akal fikiran kita diberikan oleh Allah S.W.T. dan mempunyai fungsi, tugas.


Saya ingin menunjukkan kepada Dewan ini, kalau ada orang yang berani ke depan ini menentang satu peraturan yang kecil sahaja yang ditentukan oleh Allah S.W.T. kepada manusia iaitu Allah menentukan bahawa jari ini boleh digerakkan. Tidak ada suis, tidak payah suis. Dia boleh bergerak. Ini ketentuan Allah. Peraturan yang ditentukan oleh Allah S.W.T. kepada jari. Kalau hendak lebih besar lagi ketentuan yang ditentukan oleh Allah S.W.T. kepada kepala lutut. Itu besar sedikit daripada jari. Siapa hendak lawan peraturan Allah S.W.T.


Saudara -saudara, kalau seseorang itu tengah minum, dia luruskan tangan, dia lawan peraturan Allah S.W.T. pada jari ini, bolehkah dia pegang gelas? Itu kecil, terlalu kecil. Dan tidak ada wayar, suis tidak ada. Itulah kebijaksanaan Allah S.W.T menciptakan manusia itu. Itulah juga yang ditegaskan oleh Allah S.W.T dalam Al- Quran [Membaca sepotong ayat Al-Quran]. Kemudian kenapa kita cuba, apabila kita membacakan ayat-ayat Allah, ada orang yang cuba mempersenda-sendakan, ada orang yang cuba memperkecil-kecilkan ayat Allah S.W.T. Bagi orang Islam, saya rasa ini satu perkara yang tidak ada khilaf. Saya tidak tahulah kalau ada khilaf, tuan-tuan boleh tanyalah mufti.


Saya bukan hendak keluarkan fatwa. Orang Islam dia punya sumber yang menjadi pegangan dia mestilah satu, Al-Quran; kedua, As-Sunnah; yang ketiga, Ijmak. Itupun dalam Ijmak ini kalau kita kaji lagi, dia dulukan Ijmak Sahabi para sahabat. Kemudian barulah Qias . Qias itupun mestilah berteraskan kepada semangat atau roh Al-Quran dan sunah Rasulullah S.A.W.


Inilah dia pengertian Islam yang kita pegang. Yang keduanya, kita mesti percaya kepada Malaikat. Ini Rukun Iman. Satu perkara tetapi kerana ini telah dipermainkan sekarang ini sehingga seakan-akan kita inilah yang menjadi juara menyesatkan orang. Kita kena beriman kepada Malaikat, kemudian beriman kepada Rasul, Rasul itu termasuk kitab dia, sunahnya. Kalau kita menolak satu sahaja sunah, itupun sudah bole h dipertikaikan tentang kepercayaan kepada agama kita.


Kemudian begitu juga kepada Al-Qur'an, kitab-kitab Allah termasuklah

Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Qur'an. Kita panduan kita adalah Al-Qur'an. Sebab itulah, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon dan sebenarnya saya datang tadi bercadang untuk mengemukakan beberapa pandangan untuk kita mencari suatu penyelesaian kalau benar umat Islam ini berpecah.


Kita telah berkali-kali menawarkan supaya diadakan muzakarah, bukan perdebatan, tapi adakan pertemuan, perbincangan di antara kita sesama kita dan kalau tidak boleh di antara UMNO dengan PAS, kita sertakan mufti-mufti, lima enam orang mufti, kita bentuk satu majlis muzakarah tetap bagi umat Islam ini ataupun majlis perpaduan rakyat bagi orang termasuklah orang-orang yang bukan Islam. Kita sertakan tuan-tuan mufti tiga empat orang, Yang di-Pertua-Yang di- Pertua Majlis Agama negeri-negeri, lima orang daripada UMNO, lima orang daripada

PAS dan lima orang daripada badan-badan Islam yang bersifat kebangsaan, PERKIM misalnya, kita duduk, kita bincang kerana hal-hal ini pernah saya cuba dan saya kira boleh mendapat kalaupun tidak perpaduan sepenuhnya tetapi sedikit sebanyak boleh meredakan suasana kalau betul-betul suasana itu terang, kalau dianggap teranglah.Tetapi pada perhitungan saya, perkiraan saya, saya pun berjalan juga di

kampung-kampung ini, apa yang digambarkan tidaklah sehebat yang wujud sebenarnya di kampung-kampung. Saya lihat di kampung hidup aman damai, tenteram, orang UMNO ziarah PAS, orang PAS ziarah orang UMNO kalau ada kematian pun. Satu dua kes sahaja kalau ada satu dua kampung, kalau 5,000 kampung, dua kampong berlaku, ini kaedah dan keadaan [menyebut dalam bahasa Arab] yang satu dua perkara itu tidak boleh dijadikan hukum, tidak boleh dijadikan hujah kalau dia hanya berlaku satu dua kampung sahaja.


Macam berlaku di Pahang baru -baru ini selepas pilihan raya bertumbuk satu kampung saja, kampung jiran nak buat macam mana, itu sahaja. Tetapi yang kena tuduh, PAS juga yang mula-mula tetapi bila kita siasat rupanya yang bertumbuk itu ialah sesama ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, haa! nampak. Jadi benda itu digambarkan awal sebelum dibuat penyiasatan.


Jadi kita harap perkara -perkara ini akan boleh kita redakan kalau kita betul-betul jujur. Tuan Yang di-Pertua, memang ucapan yang telah disampaikan oleh Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong menyentuh pelbagai masalah, pelbagai aspek, pelbagai pandangan.


Saya ingin menarik perhatian yang pertama ialah tentang ucapan yang menyebutkan bahawa kita mestilah memerangi fahaman sempit, perkauman dan keagamaan. Di sinilah barangkali perbezaan yang besar di antara Parti Islam SeMalaysia dengan parti-parti yang lain. Saya ingin menarik perhatian semula apa yang digambarkan oleh Datuk Zainudin Maidin tadi tentang bahayanya fahaman-fahaman yang dicipta oleh manusia, kemudian dipaksakan kepada manusia untuk menerima fahaman ataupun falsafah fahaman.


Saya ingin menarik perhatian kalau tadi disebutkan tentang Iraq. Waktu kejadian tegang, saya ada di Iraq dan saya ingin beritahu bahawa yang berkuasa di Iraq itu ialah Partai Baas [Menyebut dalam bahasa Arab] Partai Baas ini di negeri Arab ada dua, satu [Menyebut dalam Bahasa Arab] seluruh negeri Arab, ada satu lagi Parti Baas [Menyebut dalam Bahasa Arab] maknanya Parti Baas. Syria, Syria, Iraq, Iraq, itu sahaja dan lain-lain.


Kenapa pertempuran berlaku? Kerana Partai Baas ini mendukung suatu fahaman sosialisme, saintifik sosialisme yang mirip kepada komunis yang mereka sanggup mati mempertahankan fahaman itu. Seorang Islam, orang Arab, orang Islam mereka anut fahaman komunis, kemudian mereka sanggup mati mempertahankan fahaman komunis. Saurada-saudara, inilah yang menjadi sebab kepada berpecah Yaman Selatan, Yaman Utara dan Yaman Selatan, saya pergi melawat, ditunjukkan kesan peperangan tetapi satu golongan menganut fahaman komunis, sosialis yang menyembelih ulamak-ulamak, guru -guru Quran pun disembelih kerana mereka mempertahankan bahawa orang-orang, ulamak-ulamak inilah kononnya yang mengembangkan candu masyarakat kerana itulah fahaman komunis.


Tadi telah disebutkan, kita memerangi komunis. Saya kira komunis di Malaysia pada waktu itu bukanlah suatu fahaman yang sampai menyerap ke darah daging kerana dia masih bercampur-baur di antara nasionalis, kalau tak salah saya…..


Datuk Yang di-Pertua, ya, ya, sila….


Datuk Zainudin bin Maidin: Mengenai masalah Iraq, jadi saya sendiri menyedari hakikat bahawa Saddam Hussein sendiri dan juga Iraq sebenarnya bukanlah suatu negara Islam dan saya sendiri pernah shake hand, dengan berjabat salam dengan Saddam Hussin dan pernah melihat sendiri dan meninjau keadaan di Iraq. Apa yang saya nak perkatakan di sini yang saya tidak faham bahawa Iraq itu tidak sebenarnya sepertimana yang kita fikirkan malah masjid-masjidnya juga kosong pada setiap hari Jumaat, pada setiap waktu sembahyang, tidak seperti kita di sini tetapi saya tidak mengerti bagaimana pada masa peperangan itu PAS mengatakan untuk menghantar orang-orang, ahli anggota partinya bagi turut berjuang bersama dengan orang-orang Iraq ini, ini yang saya tidak faham dan jangan disalah faham maknanya dari fahaman saya. Perdana Menteri Malaysia sendiri walaupun dia menyokong Iraq tetapi dia tidak, dia bukan menyokong Iraq tetapi menentang kekejaman atau sikap tidak kemanusiaan Amerika itu sendiri tetapi pernah Mahathir sendiri memberitahu saya bahawa dia pernah melawat muzium Iraq itu sendiri di mana ditunjukkan senjata yang dipunyai oleh Saddam Hussein yang tertulis itu "This weapon has been used by Saddam Husseinto assassinate certain, certain people”, satu kebanggaan. Jadi saya bersetuju bahawa tidak Islamic tetapi saya tidak mengerti mengapa PAS dalam masa Perang Iraq itu telah membuat perisytiharaan untuk menghantar askar-askarnya ke Iraq, itu saya nak tahu.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, saya menafikan dengan sekeras-kerasnya di dalam Dewan yang mulia ini bahawa PAS mempunyai askar. Kita tidak mempunyai seorang pun 'lashkar' ataupun askar [Disampuk] Saya minta maaf kalau itu suatu tohmahan kerana itu sangat bahaya [Disampuk]….


Datuk Zainudin bin Maidin: [Menyampuk] Minta maaf, bukan askar, untuk

menghantar sukarelawan PAS daripada rakyat Malaysia. Itu memang ada, PAS hendak menghantar sukarelawan ke Iraq, boleh kita refer balik, rujuk balik kepada kenyataan yang dibuat oleh PAS untuk menjemput para sukarelawan bagi dihantar berjuang bersama rakyat Iraq bagi menentang Amerika.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, pendirian kita selama-lamanya terang dan jelas. Kita dari segi Iraq ini kita menyatakan pendirian kita, kita membantu umat Islam Iraq, bukan kita membantu Partai Baas dan Saddam Hussin, itu pendirian kita. Di mana saja ada umat Islam yang tertindas setakat yang kita boleh menghulurkan sumbangan dan bantuan sama ada bantuan kemanusiaan atau lain-lain.


Tapi setakat ini kita belum pernah lagi menghantar sebarang pasukan sukarelawan sama ada ke Iraq ke, ke Iran ke, ke mana ke, ke Palestin ke kita tak ada. Kita tahu peraturan-peraturan negara, bukanlah semudah itu sebuah parti politik nak menghantarkan sukarelawan ke negara-negara asing, kita sangat faham, kita juga membaca Undang-Undang Antarabangsa, bukan semudah itu kita nak hantar orang untuk pergi berjuang di negara lain. Itu kita faham.


Jadi kita haraplah supaya perkara itu tidak diragukan. Saya ulang sekali lagi kerana ini sangat berat bahawa PAS tidak mempunyai tentera dan PAS juga tidak mempunyai sehingga ini sukarelawan yang tetap, tak ada seperti RELA ke tak ada. Itu saya haraplah supaya Dewan ini mencatatkan kerana kalau itu merupakan satu tuduhan dan tohmahan, ianya adalah berat mungkin dari segi Akta Keselamatan Dalam Negara, sebab itu saya nafikan dengan sekeras-kerasnya. Mengenai penyelewengan…


Tuan Haji Gapar bin Gurrohu: Sedikit sahaja Yang Berhormat. Saya nak penjelasan sedikit sahaja. Apa yang saudara Zam sebutkan tadi kenyataan yang keluar di akhbar, jadi menunjukkan kalau benda itu tidak dibuat, ini satu penafian yang agak serius. Jadi rakyat tahu, rakyat tahu perkara ini tapi sekarang berlaku penafian bahawa berita yang keluar di surat khabar ini sebenarnya PAS tak buat. Jadi ini yang kita rasa keliru penafian yang seumpama ini. Terima kasih.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, mungkin kita buat penafian tetapi pada waktu itu terutama sekali kita pun tak ada akhbar sendiri dan kita mengharapkan akhbar orang, penafian itu ada tetapi tidak disiarkan di dalam mana-mana akhbar. Itu boleh jadi begitu. Saya tidak mengatakan, minta maaf Tuan Yang di-Pertua, saya tidak bagi jalan kerana saya nak cepat…..


Datuk Zainudin bin Maidin: Saya beri peluang kepada Yang Berhormat, saya perlu menjelaskan, saya perlu menjelaskan bahawa berita itu, ialah mungkin, mungkin saya faham, mungkin itu hanya sebagai suatu permainan politik untuk menunjukkan PAS bersimpati kepada Iraq pada masa itu. Kenyataan itu boleh saya balik, buka balik di library di mana PAS ada membuat kenyataan itu. Jadi PAS harus bertanggungjawab tetapi tidak seriuslah. Saya rasa kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi menunjukkan perkara itu hanya suatu kesempatan bagi mencari pengaruh kepada keadaan yang genting, itu sahaja. Benda itu sudah lama berlalu dan saya hanya nak memahamkan bagaimana pendirian PAS, itu sahaja.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Terima kasih, saya rasa sudah jelaslah pendirian PAS, tak payah diulang lagilah.


Tuan Yang di-Pertua,


Ucapan titah Baginda Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ini menyentuh saya katakan tadi persoalan perkauman dan keagamaan. Sebab itulah saya menjelaskan bahawa sesunguhnya suatu kekeliruan yang amat besar yang timbul di kalangan umat Islam bukan saja di sini dan di seluruh dunia. Sebenarnya perpecahan umat Islam ini di zaman moden ini, dia bermula apabila umat Islam menerima fahaman-fahaman yang selain daripada akidah islamiah, saya tidak mahu menggunakan Islam itu sebagai ideologi. Saya lebih berminat mengatakan Islam itu tetap sebagai ad-din.


Mereka memilih fahaman-fahaman yang lain seperti fahaman sekularisme, tadi telah disentuh. Memang kita menolak sekularisme, ada setengah negara menerima fahaman sosialisme. Saya tidak kira sama ada negara itu negara Arab, pemimpinnya orang Islam, Mesir misalnya. Mesir sehingga pada zaman kepimpinan Gamel Abdul Nasser sehingga orang-orang atau rakyat Mesir itu ada yang berani bercakap. Kalaulah Allah Taala hendak utus nabi baru, maka Jamal Abdul Nasir itulah yang sepatut menjadi nabi kerana mereka begitu hebat memuja Jamal Abdul Nasir yang pada masa itu mendapat sedikit sebanyak kejayaan untuk membangunkan Mesir terutama sekali apabila beliau berjaya membina suatu empangan yang besar dipanggil Empangan Aswan. Itu yang pertama.


Yang keduanya, fahaman-fahaman ini terus diterima oleh setengah-setengah orang Islam, kemudian cuba di serapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem pendidikan, dalam membudayakan cara berfikir umat Islam dan kalau ini berlaku, saya ingin beritahu dalam Dewan ini bahawa sesungguhnya perpecahan umat Islam ini tidak akan boleh dibendung kalau dia berdasarkan ke pada akidah dan masing-masing berpegang kepada ideologi ciptaan manusia ini.


Maka dengan sebab itulah saya meminta supaya kita daripada Ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Negara ini sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagai ahli Dewan yang tertinggi di Malaysia ini supaya turut memainkan peranan dengan betul bahawa sesungguhnya Islam itu adalah suatu agama yang mengajar seluruh umat manusia pada perpaduan. Saya dulu sudah menyebutkan, saya mohon kalau ada orang yang berani membuktikan, saya katakan di dalam Dewan ini kerana memilih PAS ini berlaku pembunuhan, keganasan malah saya ingin menarik perhatian tadi disebutkan orang Melayu waktu 13 Mei, hanya memohon belas kasihan kalau tak silap saya, kalau silap tolong betulkan, daripada orang-orang MCA. Ini pun suatu perkara yang sangat saya rasa tidak tahulah, saya ingin sebut di sini, saya antara orang yang mengumpul beras dari Sabak Bernam dan ikan kering untuk menghantarnya ke masjid Kampung Baru waktu berlaku peristiwa 13 Mei dengan bantuan polis dan juga Jabatan Penerangan dan juga tempat-tempat lain. Jadi saya rasa tidak timbullah perkara -perkara seperti ini ditimbulkan dalam Dewan yang mulia ini.


Datuk Zainudin bin Maidin: Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, saya sendiri berada di Kampung Baru. Keghairahan pada masa itu terlalu hebat tetapi pada akhirnya saya tidak menafikan bantuan yang Yang Berhormat Ustaz Hassan berikan dan lain-lain juga tetapi dalam pada itu bantuan yang paling besar ialah apabila pihak Tun Abdul Razak sendiri telah meminta pertolongan daripada orang -orang bukan Melayu juga untuk menghantar bantuan ke Kampung Baru, itu tidak boleh kita nafikan.


Di samping orang-orang Melayu sendiri, seperti Yang Berhormat ustaz sendiri juga turut memberikan bantuan. Tetapi keperluan yang paling besar pada masa itu bagi orang-orang di Kampung Baru tidak hanya cukup sekadar bantuan yang kecil-kecilan tetapi memerlukan satu bantuan yang besar kerana market ditutup, Kampung Baru ditutup dan tidak ada tempat untuk membeli makanan.


Jadi maksud saya, walaupun perasaan kebencian timbul pada masa itu tetapi pertaliannya berlaku, pertalian muhibah antara kaum dan sebagainya berlaku termasuklah pertolongan yang disedari yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Ustaz Hassan sendiri.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, saya sebutkan ini ialah mengingatkan semula kerana tadi tidak disebut bantuan orang lain, yang disebut hanya MCA sahaja. Jadi, saya tolong sebut supaya anak-anak muda yang ada di hadapan kita itu tahu bahawa ketika kita susah, ketika negara menghadapi ancaman, ketika negara dalam keadaan darurat, ketika negara dalam keadaan kacau-bilau, kita boleh duduk, kita boleh bincang. Tun Razak boleh panggil Datuk Asri pada waktu itu untuk berbincang. Jadi, itu yang penting bagi saya, saya hendak sebutkan di sini ......


Dato' Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Tuan Yang di-Pertua, saya minta laluan sedikit. Kita sebenarnya, saya perhatikan dalam ucapan Yang Berhormat, kita sebenarnya bukan menafikan Islam dan akidahnya, kita menafikan PAS yang menggunakan Islam, yang mengkafirkan UMNO yang buat pelbagai, itu kita nafikan.


Islam tidak ada penafian, Islam neutral sahaja dalam keadaan yang ada sekarang ini. Ianya above-board mohon izin, tetapi PAS kita nafikan dan pada waktu darurat, betul kata Yang Berhormat, pada waktu darurat itu, PAS pun masuk Barisan Nasional dan masa itu Barisan Nasional, UMNO di dalam tidak kafir. Hanya selepas itu, masuk undi PAS syurga, undi orang lain itu neraka. Itu sahaja kita nafikan. Sekian.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya kita…, saya tidak tahulah, sudah terlalu banyak kita memberikan kefahaman kepada rakyat, kepada umat Islam bahawa PAS itu bukan Islam, Islam itu bukan PAS. Yang mencipta ayat ini barangkali orang lain, tetapi bukan kami. Selama-lamanya malah dalam Dewan ini, saya buat pengakuan bahawa kita tidak mendakwa PAS itu Islam, Islam itu PAS. Tetapi yang kita katakan bahawa PAS itu adalah sebagai wasilah, sebagai alat. Kita ada kaedah mengikut kaedah perundangan Islam, kaedah Fiqhiyah namanya [MembacaDalam Bahasa Arab] Maksudnya;


Sesuatu yang tidak sempurna oleh wajib, melainkandengannya makahukumnya adalah wajib


Betul, yang wajib bagi kita ialah berusaha untuk memartabatkan Islam, untuk melaksanakan syariat, itu yang wajib bagi kita. Tetapi dalam dunia yang moden ini, siapa pun tidak boleh mendabik dada, dia kuat, dia gagah, dia kaya, dia kebal kalau dia hanya seorang diri. Musuh-musuh Islam membuat organisasi yang kuat bukan sahaja di peringkat negeri, di peringkat regional Asia tetapi peringkat antarabangsa.


Apakah kita orang Islam mampu menghadapi mereka ini hanya dengan

bertempik seorang diri bahawa kita gagah, kita kaya, kita itu, kita ini. Maka dengan sebab itulah kita melihat kerana tujuan perjuangan kami ini adalah wajib, maka segala wasilah yang boleh menyampaikan kepada perkara yang wajib itu pada pandangan kami, ianya juga wajib?. Walau bagaimanapun, kita masih memelihara adat-istiadat, adat resam orang Melayu. Sebagai contoh saya baca dalam surat khabar, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat kata, kita melawak-lawak sedikit dalam Dewan ini, jangan tegang sahaja. Jadi, saya hendak melawak sedikit hari ini, kalau dikira sebagai melawaklah.


PAS walau ia tidak ada duit, saya rasa kalau Dewan Muslimat PAS anjurkan ratu cantik PAS dengan tiket RM100, orang boleh datang. Boleh datang, ramai orang datang.


Pertama, ia hendak tengok macam mana PAS hendak sukat Ratu Cantik ini, ia hendak tengoklah tetapi kerana itu bercanggah dengan syarak, dengan Islam kita tidak pernah buat walaupun kita itu salah satu jalan, salah satu sumber hendak cari duit yang mudah tetapi kita tidak buat. Itu contoh yang saya hendak beri.


Kemudian kadang-kadang kita meniadakan, menghilangkan sesuatu yang pernah barangkali kita timbulkan dahulu, hilang buat sementara kemudian hidup balik semula.


Tuan Yang di-Pertua, saya teringatlah, saya hendak terang sedikit ataupun ini sebagai itu sahajalah. Seorang Muhaddisin (Ahli Hadis) – hadis ini ‘tuan-tuan’ ia bermacam-macam ilmu. Saya minta maaflah kepada orang .....


Ada namanya Ilmu Rawi. Rawi itu orang yang merawi anfulan, anfulan..... daripada sifulan, daripada .....itu namanya fulan-fulan itu periwayat hadis.


Sebelum Ilmu Rawi ini, seorang yang hendak diterima jadi rawi hadis ini ia

melalui satu proses. Ada satu ilmu lagi namanya Ilmu Jarah wa-Takdil.. Al Jarah dalam Bahasa Arab ini maknanya luka. Orang itu kena luka, bukan luka itu, maknanya kena kritik, kehidupannya, ia macam mana melawakkah, minum tengah jalan selalukah, minum berdirikah, itu disiplin Ahli Hadis. Kalau ada cacat dia tolak atau ia seorang Ahli Tadlis Mudallas.


Mudallas ini ‘tuan-tuan’ tahu dah, katalah saya minta maaf, saya pinjam, minta maaf, saya berguru dengan Yang Berhormat tepi saya ini, saya mengaji hadis dekat Yang Berhormat. Kemudian guru Yang Berhormat ialah Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Jadi, ketika saya hendak riwayat hadis…, kerana guru saya ini sama macam saya sahajalah, Ahli Dewan biasa .....saya terus riwayatkan annatu Abdul Dato' Abdul Aziz, terus. Saya tidak pernah berguru kepada Dato’ Abdul Aziz, saya berguru pada murid Dato’ Abdul Aziz. Minta maaf, Dato’ Abdul Aziz, tetapi kerana saya hendak mencari kemasyhuran, saya terus kepada yang besar, iaitu Dato’Abdul Aziz. Saya tinggalkan guru saya ini pasal sama taraf dengannya.


Begitulah cermatnya para Muhaddisin dalam meriwayatkan hadis -hadis. Sebab itu ‘tuan-tuan’ kalau hendak tengok buku hadis berdepa -depa, berpuluh-puluh jilid, bukan apa, disebut rawi-rawi itu, periwayat-periwayat. Macam orang-orang Melayu senang sahaja - apa nama Hang Tuah kata, “Takkan Melayu hilang di dunia”. Siapa yang riwayat, siapa riwayat? Jadi, akhirnya ambil senang, itulah pepatah Melayu, itulah pepatah orang tua-tua. Siapa yang meriwayatkan daripada Hang Tuah tidak ada, kita tidak ada simpan? Itulah kelemahan kita, kelemahan orang Melayulah, saya sebut ini dalam memelihara banyak khazanah yang besar. Banyak kata-kata hikmat yang dikeluarkan oleh orang-orang Melayu yang saya rasa di antaranya saya sebutkan di sini kerana hendak menggambarkan kepada Dewan ini bahawa sesungguhnya berlaku penyelewengan-penyelewengan ini kerana ketidakjujuran dan orang Melayu juga, pepatah Melayu atau orang-orang tualah kata, telunjuk lurus, kelingking berkait misalnya, itu macam dia ambil roh semangat sebenarnya daripada hadis riwayat tetapi kita tidak tahu siapa yang meriwayatkan.


Jadi Tuan Yang di-Pertua, yang saya maksudkan di sini bahawa untuk menegakkan suatu kebenaran yang mengenai akidah Islamiyah ini, yang kita sandarkan kepada al-Quran dan sunah Rasul ini bukanlah sebarang. Jadi adalah tidak wajar mana-mana jua pihak yang cuba menuding tangan bahawa kononnya kita adalah di antara orang yang sentiasa memecahbelah, memfitnahkan orang dan sebagainya.


Saya ingin merakamkan dalam Dewan ini, takkanlah orang-orang seperti Tun Salleh Abbas, seperti bekas Imam Besar Masjid Negara yang sekarang ini juga menjadi Ahli Parlimen, Ahli Parlimen PAS, Ahli Dewan Rakyat PAS,. ada tiga orang bekas Imam Masjid Negara. Takkanlah apabila ia menyertai PAS terus dia kerjanya menyesatkan orang, memfitnahkan orang. Saya rasa ini tuduhan yang tidak wajar, tohmahan yang tidak wajar, iaitu saya ingin menyebutkan bahawa sesungguhnya kita tidak pernah menyatakan PAS itu Islam, Islam itu PAS. Tetapi ianya diriwayatkan oleh tangan-tangan halus yang tersentuh barangkali untuk mengelirukan pemikiran umat Islam.


Saya ingin menyebutkan di sini, kerana ini saya harap tidak akan berulang lagi selepas ini.


Tuan Yang di-Pertua,


Saya ingin juga menyentuh dalam Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu tentang pembangunan. Tetapi saya ingin menjuruskan kepada usaha-usaha meningkatkan industri kecil dan sederhana. Kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas langkah-langkah yang diambil tetapi kita mengharapkan bahawa rungutan-rungutan daripada, terutama sekali bumiputera misalnya yang menyertai kegiatan industri kecil ini tentang kekurangan modal. Dan kita mengharapkan supaya kerajaan membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memberikan modal ataupun kalau mereka hendak meminjam, membuat pinjaman supaya bank-bank memberikan pinjaman agak mudah dan memberikan syarat-syarat yang tidak terlalu berat, yang sampai mereka - kalau mereka hendak pinjam maknanya mereka pendek kata, tidak boleh pinjamlah di bank - susah, sukar kecualilah ada tangan-tangan yang lain yang boleh menonjolkan permohonan mereka itu maka barulah mereka boleh mendapat pinjaman daripada bank-bank.


Selain daripada itu yang tidak disentuh saya boleh jadi saya silap baca, yang tidak disentuh ialah tentang kegiatan koperasi. Saya kira koperasi-koperasi perlu dipergiatkan kerana koperasi-koperasi ini salah satu badan, institusi yang boleh mengumpulkan dana, modal daripada orang-orang kampung dan kemudian kepada mereka ini ditingkatkan latihan pengurusan dan sebagainya supaya mereka dapat mengendalikan koperasi-koperasi itu dan koperasi itu kemudiannya akan maju dan akan mampu menjadi teras kepada kegiatan ekonomi, saya kata tidak secara besar-besaran, secara kecil-kecilan di kampung-kampung. Tetapi dalam Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini tidak menyebut tentang koperasi. Walaupun koperasi saya rasa mempunyai modal yang agak banyak, bukan sedikit di negara kita ini tetapi kesempatan perlulah diberi kepada koperasi-koperasi ini supaya mereka juga dapat melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi terutama sekali di luar bandar dan sekiranya di bandar-bandar juga kalau ada ruang dan peluang, kita harap supaya memberikan ruang dan peluang kepada mereka ataupun kepada koperasi-koperasi.


Tuan Yang di-Pertua,


Pertanian. Saya ingin juga menyentuh tentang pertanian dan telah disentuh juga tadi oleh satu atau dua orang Yang Berhormat tentang pertanian. Tadi, telah dibangkitkan dalam soalan-soalan tentang kebun-kebun getah, estet-estet yang dahulunya ditanam getah, kemudiannya ditukar kepada kelapa sawit. Sepatutnya pihak kerajaan memikirkan, ataupun adakah suatu kajian yang cukup tepat bahawa getah ini tidak akan naik langsung sampai bila-bila masa sehingga melibatkan pembuangan pekerja-pekerja dan sebagainya.


Saya kira pihak kementerian yang berkenaan perlulah membuat kajian yang mendalam supaya dengan kerjasama kerajaan negeri yang saya rasa yang berkuasa untuk membenarkan tukar syarat sesebuah estet itu daripada tanaman getah kepada kelapa sawit supaya tanaman getah itu tidak akan ditukarkan kepada ladang kelapa sawit kecualilah sekiranya suasana dan keadaan sangat memerlukan kerana saya kira getah ini masih ada nilai ekonomi. Kalaupun sekarang ini ada satu jenis pokok getah yang tanaman pokoknya tidak toreh pun pokoknya boleh jual, pokok getah itu dijual.


Kalau dihitung dalam tempoh saya difahamkan, dihitung dalam tempoh tujuh tahun harga pokok getah itu lebih mahal daripada kalau ia toreh dalam tempoh tujuh tahun bagi kegunaan industri ataupun perusahaan perabot dan sebagainya. Ada jenis getahnyalah.


Kenapakah hal-hal yang seperti ini tidak difikirkan supaya orang-orang kampung akan terus menanam getah kerana kita melihat orang kampung yang sekarang ini pekebun getah memanglah mereka menghadapi kesukaran tetapi saya rasa ataupun saya kira ia tidaklah seharusnya kita tiadakan langsung perusahaan ataupun kita sekat penanaman tanaman getah ini.


Yang keduanya, padi. Ahli-ahli Yang Berhormat pun tahu bahawa beras negara masih tidak mencukupi. Kita masih lagi mengimport beras daripada luar negara dan kita melihat ada banyak kawasan tanaman padi yang ditinggalkan begitu sahaja.


Sistem pengairan kita sekarang ini sudah mencapai teknologi yang begitu tinggi. Apakah kita tidak mampu memikirkan supaya sistem tali air dan sistem pengairan ke tanah-tanah sawah itu dapat dipermodenkan sehingga kita akan dapat membuka sawah-sawah padi ataupun sekurang-kurangnya memulihkan sawah-sawah padi yang sekarang ini ditinggalkan begitu sahaja oleh pesawah-pesawah.


Saya rasa pihak Kementerian Pertanian perlulah mengambil perhatian yang berat supaya padi ataupun tanaman padi ini dipertingkatkan dari segi tekniknya, teknologinya dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian itu, ia akan mampu menampung beras sebagai makanan utama di negara kita ini. Negara-negara Barat pun mereka tidak tinggalkan, mereka menanam gandum, mereka tanam padi, walaupun mereka sudah mencapai ke tahap teknologi yang tinggi tetapi mereka tidak lupa bahawa sesungguhnya manusia ini hendak makan. Kalau ini tidak cukup, boleh jadi akan berlaku macam-macam. Dengan sebab itu negara kita ini adalah negara yang subur, kita mengharapkan supaya dengan kesuburan itu langkah-langkah perlu diambil bagi memulihkan sekurang-kurangnya sawah-sawah padi yang ditinggalkan begitu sahaja dan saya ingin menyarankan supaya kita membuka lagi sawah-sawah padi baru di negeri-negeri yang sesuai dan munasabah tanahnya untuk ditanam padi.


Lagipun seperti yang ditegaskan dalam ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa pemulihan ekonomi negara kita ini, walaupun tidak pulih seluruhnya, sudah mula hendak pulih dan dalam kesempatan inilah saya rasa supaya pengagihan kekayaan negara ini perlulah kita perluaskan supaya kekayaan negara ini akan dapat dikecap oleh penduduk-penduduk luar bandar ataupun pesawah-pesawah padi. Sebenarnya kalau kita, saya tidak tahulah perkiraan atas meja tetapi kalau perkiraan yang sebenarnya, orang-orang yang mempunyai sawah padi tiga ekar di kawasan Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjong Karang dan sebagainya, mereka tidak mampu untuk dapat mengumpulkan pendapatan mereka. Apabila kita beri untuk enam bulan kerana dua kali satu tahun enam bulan, tidak sampai pun RM300. Itu bagi petani yang betul-betul hidup dengan pertanian ataupun bagi penanam padi tetapi di atas meja berdasarkan itu dan ini semuanya mungkin boleh digambarkan lebih daripada itu tetapi hakikat yang sebenar kalau kita pergi ke tempat-tempat ataupun ke kawasan-kawasan sawah padi, kita bertanya betul-betul orang yang bersawah, itulah dia kedudukan yang sebenar.


Selain daripada itu, saya juga ingin menarik perhatian Dewan ini di kawasan-kawasan kebun kelapa yang dahulu Kementerian Pertanian menggalakkan di celah kebun kelapa itu ditanam koko tetapi sekarang ini koko sudah tidak berharga lagi. Orang-orang kampung sudah mula menebang koko-koko mereka dan sekarang ini mereka sedang tercari-cari apakah jenis tanaman yang boleh menghasilkan pendapatan yang agak lumayan kepada mereka. Ada setengah mereka yang sekarang ini,

berdasarkan ataupun berpandukan kepada nasihat-nasihat, mereka menanam dua jenis pokok, satu pokok jati satu lagi pokok sentang. Saya difahamkan apabila orang kampung sudah ada tanam pokok jati dan pokok sentang ini, harga kayu jati pun hendak turun dah, harga kayu sentang pun sudah mula hendak turun. Inilah nasib orang-orang kampung yang saya rasa perlu juga diambil perhatian oleh kita sekalian.


Selain daripada itu, saya juga ingin menyentuh tentang cerdik-pandai Islam yang seakan-akan digambarkan di dalam ucapan bahawa cerdik-pandai Islam ini bertanggungjawab untuk memecah-belahkan masyarakat seakan-akan mereka itulah yang bertanggungjawab memecah-belahkan masyarakat, menghasut, memfitnah, melakukan perbuatan keji dan dilarang. Saya rasa amat malanglah cerdik -pandai Islam yang ada di negara kita ini kalau semua menghasut dan mereka ini boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan tetapi sehingga ini kita tidak dapat lagi membuktikan apakah jenis hasutan yang telah mereka lakukan..?


Adakah kerana mereka misalnya, mengajar agama, menerangkan tentang agama itu mengikut yang sebenarnya, kemudian tidak disenangi oleh setengah-setengah kalangan, maka kita katakan dia menghasut. Saya rasa itu suatu tohmahan yang tidak adil kepada mereka. Demikian juga memecah-belah masyarakat. Adakah wajar kepada cerdik pandai Islam yang sekarang ini yang digelar oleh orang cerdik-pandai Islam ini ialah orang-orang yang mempunyai Ijazah Ph.D., Doktor Falsafah sekurang-kurangnya ada Master dalam Pengajian Islam ataupun boleh jadi dalam pengajian-pengajian yang lain tetapi mempunyai semangat dan roh Islam. Adakah kerana mereka ini menerangkan sesuatu perkara yang bercanggah dengan Islam menegur belia -belia yang ketagih dadah ketika pengajian yang mereka sampaikan di masjid dan di surau kerana itu kita rasa tidak sesuai dengan naluri dan perasaan kita, kita katakan mereka menaburkan fitnah dan juga cerdik-pandai ini memecah-belahkan masyarakat. Inilah sebenarnya tanggungjawab cerdik-pandai kita.


Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian,


kita di Malaysia ini kononnya mendakwa semua kita ini adalah bermazhab Shafie. Tahukah Imam Shafie [Bercakap dalam bahasa Arab] Imam Shafie dibawa ke Baghdad dari Yaman “Mukabbalan bil Hadid” “Mukabbal” itu hati dia digari dengan besi oleh pemerintah pada waktu itu semata-mata kerana, ya sekarang ini orang berebutlah kerana beliau tidak mahu menerima jawatan kadhi ‘khudat ‘ sahaja – kadhi besar pada waktu itu.


Imam Ahmad ibn Hambal sekarang ini kuburnya sudah dihanyutkan di dalam Sungai Dajla, kena tahan, mati! Itu imam-imam, dalam hendak menyatakan kebenaran kepada rakyat berhadapan dengan pemerintah pada waktu itu. Saya sebutkan ini supaya kita jangan terlalu gelojoh untuk melemparkan tohmahan-tohmahan dan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang cerdik-pandai. Sehingga tadi telah disebutkan mufti-mufti juga tidak bertanggungjawab. Apa tanggungjawab mufti dipersoalkan.


Mufti ini Yang Berhormat, dia pegawai kerajaan. Dia memberikan fatwa, pertama sekali kalau kerajaan hendakkan fatwa dia berilah ataupun kalau seorang peguam hendakkan fatwa dalam satu-satu kes yang berkaitan dengan Islam, mereka akan keluarkan fatwa untuk dibekalkan kepada peguam tertentu tentang pandangan Islam terhadap sesuatu perkara ataupun mufti hanya akan mengeluarkan fatwa setelah diminta.


Dalam Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Wilayah Persekutuan bahawa sesungguhnya fatwa itu ialah yang dikeluarkan oleh mufti ataupun Jawatankuasa Undang-undang Syariah Wilayah Persekutuan. Saya bercakap perkara ini kerana Undang-undang Syariah Wilayah Persekutuan di bawah kuasa Parlimen. Ia ada jawatankuasa- Jawatankuasa Syariah, sekarang ini namanya Jawatankuasa Perunding Syariah yang dipengerusikan oleh mufti. Mereka inilah yang berhak mengeluarkan fatwa, adapun orang-orang seperti kita yang dituduh kata PAS keluarkan, kita tidak pernah keluarkan fatwa, tetapi kita mengeluarkan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat.


Tuan Yang di-Pertua,


Izinkan saya sebagai suatu contoh sahaja pendapat, supaya kita punya minda terbuka untuk melihat tentang kajian-kajian Islam dalam satu-satu perkara.


Dalam bab tanah ini misalnya, ini kita Mazhab Shafie. Imam Shafie berpendapat yang sedemikian kerana sewaktu pengembaraannya daripada Yaman sampai ke Mesir, tanah padang pasir, jadi siapa hendak buka, bukalah, tanah padang pasir luas.


Berbeza dengan Imam Hanafi Rahimahulullah, dia seorang hakim. Imam Hanafi inilah pernah apabila seorang yang pernah disiksa di dalam penjara, di dalam tahanan, dibawa ke mahkamah, dia bebaskan orang itu kerana dia kata, “Kamu telah dihukum sebelum dijatuhkan hukuman.” Dibebaskan oleh Imam Hanafi sebagai seorang hakim, seorang kadi pada waktu itu.


Imam Hanafi berpendapat dalam soal tanah ini dan saya lebih mirip ke sini dan saya rasa apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini pun lebih kurang begitulah. Hanafi berpendapat bahawa dia kata, “Rakyat boleh buka tanah [baca sepotong ayat]dengan izin pemerintah”. Saya menggunakan istilah yang lembut di sini bahawa maknanya mengikut pandangan Imam Hanafi ini pembukaan tanah itu boleh diuruskan oleh pemerintah tidak seperti Imam Hanafi iaitu dalam ilmu feqah, saya terpaksalah cakap di sini, kaedah feqah mengatakan [membaca sepotong ayat] menghukum sesuatu itu adalah sebahagian daripada apa dia gambaran atas sesuatu itu.


Imam Shafie, kita tidak boleh salahkan kerana dia melihat tanah yang luas, kosong tidak ada tanaman apa-apa, dia kata, “Siapa buka tanah milik dia.” Tetapi Imam Hanafi dia duduk di bandar, kalau tuan-tuan pergi ke Baghdad, tuan-tuan akan melihat masjid Imam Hanafi di pinggir Sungai Dagra, dia duduk di bandar dan dia bercampur dengan aulia, wali-wali, ahli tasauf, Imam Sheikh Abdul Kadir Jailani juga di Baghdad, juga tidak jauh dengan masjid beliau. Di seberangnya, masjid Imam Mussakazir, seberang Sungai Dagra. Jadi, kalau kita melihat kenapa Imam Hanafi berpandangan kerana Baghdad waktu itu bandar yang luas, diriwayatkan oleh ahli-ahli sejarah, bandar itu sampai ke Samara Suramanraha - Samara, kalau orang pergi sana dia tahulah Samara, punya jauh bandar itu. Saya ingat daripada Baghdad ke Samara itu memakan kalau kita naik teksi lebih kurang satu jam setengah.


Maka dengan sebab itulah Imam Hanafi berpandangan bahawa tanah, macam kita Kuala Lumpurlah tanah sempit, maka dia berpandangan bahawa tanah mestilah diuruskan oleh pemerintah, itu dua pandangan yang berbeza. Inilah barangkali hikmatnya yang kata Nabi [baca sepotong ayat] “Perbezaan pendapat di antara umat aku adalah menjadi rahmat”, supaya jangan kita pakai satu pendapat sahaja.


Dan, dalam amalan demokrasi berparlimen, demokrasi berpilihan raya, dan kebetulan kita pula dibenarkan menubuh parti-parti, dan dibenarkan pula masuk pilihanraya, apakah misalnya PAS masuk pilihan raya menyalahi undang-undang, menyalahi Akta Pilihanraya ataupun PAS bantah Akta Pilihanraya, apasal dia masuk pilihan raya..?


Ataupun penyertaan PAS dalam pilihan raya menyalahi Akta Polis, salah mengikut Akta Polis, dia masuk pilihan raya atau orang yang mengundi PAS itu salah dari segi Akta Pilihanraya ataupun Akta Polis ataupun apa juga akta yang ada di dalam negara kita ini. Kalau kita merasa kesal dan gusar terhadap sokongan orang terhadap PAS, saya rasa adalah tidak wajar Dewan ini gusar kepada pilihan yang dibuat oleh rakyat terhadap mana-mana juga parti yang bertanding dalam pilihan raya di negara kita ini.


Dato’ Haji Ahmad bin Ismail: Minta laluan sikit.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Sila.


Dato’ Haji Ahmad bin Ismail: Yang Berhormat, kita tidak pernah menyatakan bahawa apa yang diterangkan oleh Yang Berhormat tadi bahawa bijak pandai, masuk ke masjid-masjid untuk menarik pemuda jauh daripada meninggalkan dadah dan sebagainya itu sebagai fitnah. Apa yang kita pertikaikan ialah bilamana UMNO membenarkan, UMNO yang memerintah membenarkan PAS menubuh parti, itu bukti wujudnya ada demokrasi, kemudian UMNO yang memerintah juga membenarkan PAS untuk bertanding dalam pilihan raya itu sekali lagi membuktikan wujudnya demokrasi, tetapi apa yang kita tuntut sekarang ini ialah perpecahan yang berlaku di kalangan rakyat bawahan.


Kita juga sedar buktinya ada, pemuda-pemuda, pemimpin -pemimpin PAS turun ke bawah, bukan sekadar untuk mengajak rakyat meninggalkan dadah dan sebagainya tetapi membohong, fitnah, memburuk-burukkan pemimpin, mengada-adakan benda yang tidak ada. Ini yang kita persoalkan, ini yang kita bicarakan. Saya hendak tanya Yang Berhormat, pernah atau tidak PAS, sama ada mengeluarkan fatwa

ataupun ikut istilah yang hendak digunakan oleh Yang Berhormat sendiri, pernah atau tidak PAS mengkafirkan UMNO, pernah atau tidak PAS menyatakan sembahyang berimamkan orang UMNO itu tidak sah, pernah atau tidak PAS menyatakan sembelihan orang UMNO itu tidak halal. Saya minta Yang Berhormat tolong jawab.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua.


Yang pertama, saya sebagai barangkali Tuan Yang di-Pertua pun kenal, yang lamalah dalam PAS ini, orang tua dalam PAS, yang mengurus mentadbirkan PAS sekian lama. Saya tidak pernah mendapati sebarang apa juga fatwa yang dikeluarkan dalam majlis rasmi PAS. Maknanya diputuskan oleh Jawatankuasa PAS Pusat atau Jawatankuasa Dewan Ulamak PAS Pusat bahawa UMNO itu kafir, bahawa sembahyang di belakang orang UMNO itu tidak sah, bahawa sembelihan orang UMNO tidak sah, kita tidak pernah mengeluarkan sebarang, hatta pendapat pun secara rasmi tetapi kita saya tidak dapat hendak menafikan orang ahli tujuh lapan ratus ini mungkin satu orang, sebagai contoh adakah kalau satu orang dari satu jabatan, minta maaf, melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan jenayah, kemudian disabitkan oleh mahkamah, satu orang sahaja dia buat, katalah dia merompak, kita apa hendak sebut dia, jabatan ‘A’lah, saya tidak hendak sebutlah.


Satu dia punya pegawai merompak, pegawai tinggikah, rendah tidak kira siapa, rompak, mahkamah sabitkan, dia telah melakukan kesalahan, mahkamah sudah sabitkan, kita kata ‘A’ itu perompak, perompak itu kata ‘A’ bolehkah. Saya hendak tanya juga, bolehkah kita kata begitu.


Dato’ Haji Ahmad bin Ismail: Tuan Yang di-Pertua, saya bersetuju dengan

argument itu, tetapi apa hendak dikatakan, Yang Berhormat sendiri tidak menafikan bahawa mungkin ada orang-orang PAS, ahli-ahli PAS. Kalaulah tadi Yang Berhormat contohkan, seorang dari satu jabatan merompak, maka kita kata dia perompak, maka jabatan itu bertanggungjawab mengatakan yang benar bahawa pegawainya telah

merompak. Kenapa tidak PAS juga bertanggungjawab menyatakan bahawa ahli dia buat silap dan kemudian PAS memberi penerangan yang seluas-luasn ya.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, kita sudah pecat semua ahli-ahli ini, ahli-ahli yang macam ini semua sudah dipecat. Saya boleh sebut nama-nama dan mereka sekarang berada dalam UMNO [Ketawa] saya minta maaflah, kita sudah pecat semuanya. Barangkali Tuan Yang di-Pertua kenal Haji Wan Ismail, kami panggil dia Haji Wan Ismail Jirad, kita sudah pecat lama. Omar Khalid, yang dibawa oleh UMNO, kita sudah pecat lama sudah, tidak laku sudah kita tetapi UMNO ambil lagi, saya harap orang macam ini tidak usah ambillah.


Datuk Zainudin bin Maidin: [Bangun]


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, saya mohon maaf supaya tidak diganggu lagilah, saya banyak lagi hendak cakap ni. Hujungnya, insya-Allah, saya hendak kemukakan satu penyelesaian, kalau hendak ikutlah. Kalau hendak ikutlah ……..


Tuan Yang di-Pertua: Boleh pendekkan sikit tak?


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Boleh, boleh, insya-Allah. 10 minit lagi.


Tuan Yang di-Pertua,


Perpecahan ini mungkin boleh berlaku di bawah. Saya melihat, saya bagi contohlah, tetapi saya tidak bawa hari ini, fakta, macam Yang Berhormat Menteri Pendidikanlah dia tidak bawa statistik, fakta-faktalah, jadi saya

tidak bawa juga. Keputusan pilihan raya Kampung Bahru masuk Titiwangsa ya?


[Disampuk] Titiwangsa.


Kalau kita betul-betul hendak insaf, hendak sedar, saya rasa kita boleh buat. Misalnya, ada daerah mengundi PAS di situ dapat undi sampai 1,200 misalnya. Barisan Nasional dapat 400 sahaja tetapi ketika kita membentuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, kita tidak turut sertakan orang PAS. Malah orang-orang PAS yang ada katalah di situ ada pertubuhan belia pun kerana dia orang PAS pun, tidak diturutsertakan atau kalau dia jadi bilal misalnya, pun kerana dia kononnya difahamkan atau dilihat sebagai orang PAS tidak juga diturut serta.


Saya boleh beri contohlah, wallahualam sama ada contoh saya ini betul

ataupun tidak betul. Tuan-tuan boleh ziarah, saya duduk di Taman Melewar. Ada orang kata Taman Melewar ini pusat PAS, markas PAS – betullah tu. Tetapi sebenarnya penduduk Taman Melewar tidak semuanya PAS.


Saya sudah hampir 25 tahun jadi pengerusi sekolah, pengerusi surau. Barangkali tuan akan tertawa dengar tetapi ini kenyataan, boleh tengok.

Adakah dalam dunia ini, pondok polis dalam sekolah, ada tidak? Ada? Saya ingat semua orang tidak Boleh, tetapi di Taman Melewar saya sebagai pengerusi sekolah, pondok polis di dalam sekolah saya benarkan. Kegiatan Rukun Tetangga juga di kawasan sekolah, saya benarkan. Ahli jawatankuasa dalam pertandingan tidak menang orang UMNO, saya lantik. Saya lantik orang UMNO supaya duduk dalam jawatankuasa. Saya mendapati bahawa sesungguhnya masyarakat tenang, aman walaupun ceramah PAS selalu diadakan, puluhan ribu tetapi alhamdulillah, kita boleh selesaikan.


Jadi, saya ………….


Dato' Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Tuan Yang di-Pertua, saya juga berdoa semoga Yang Berhormat Hassan bin Haji Shukri ini menjadi Menteri Besar Terengganu, supaya tidak ada seksaan yang ditujukan kepada JKKK dan juga pegawai-pegawai lain di mana kebanyakannya diberhentikan dengan agak zalim kerana apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Senator Hassan di tempat dia, molek sekali tetapi di Terengganu ini lain sedikit. Banyak yang diberhentikan begitu sahaja.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, saya bukan orang Terengganu tetapi jadi Senator Terengganu, dilantik oleh Dewan Undangan Negeri Terengganu.


Itu pun saya rasa tidak berapa tepat. Misalnya, saya tidak tahulah kalau mengikut pembacaan saya, kalau orang yang sudah tamat kontrak, dia sama ada kita sambung ataupun kita tamatkan terus kontrak dia. Unit Perpaduan Ummah yang ada di negeri Terengganu itulah yang menjadi perbincangan hangat sekarang ini.


Sebenarnya, dia jawatan kontrak dua tahun, dua tahun. Dia tamat pada 31Disember 1999, dengan ehsan Kerajaan PAS dia tambah lagi gaji satu bulan, bayar gaji satu bulan. Tunggu, itu pun tidak dibuang semuanya. Tidak kita buang semua, mana yang bersedia untuk duduk di bawah Kerajaan PAS, amalan demokrasi. Bukan yang kecil ini, Tan Sri Wan Mokhtar pun turun. Bila dia kalah, dia turunlah. Ada yang kecil-kecil ini dia tidak hendak turun pula, dia lebih besar pula daripada Tan Sri Wan Mokhtar. Saya rasa tidak munasabah tetapi saya hendak nyatakan di sini bahawa sesungguhnya pemecatan tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah penamatan kontrak.


Saya tidak tahulah barangkali Dato’ orang ahli perniagaan, kalau kontrak dua tahun, kalau kita tidak hendak sambung macam mana? Saya rasa kita ada hak tidak menyambung kontrak mereka. Itu yang berlaku sebenarnya tetapi yang dibesar-besarkannya kita pecat.


Begitu juga Jawatankuasa Kemajuan Kampung yang ada sekarang ini kita tukar dengan Jawatankuasa Syura Rakyat. Kita telah ikhtiar, kekalkan yang lama pun ada dan kalau boleh yang lama itu UMNO biar dia di situ, kita angkat timbalan sahaja. Tetapi mereka ada persatuan sekarang ini, mereka menentang keputusan. Sebenarnya kita buat ini semuanya hendak mencari perpaduan tetapi nampaknya usaha-usaha yang kita buat ini tidak mendapat sambutan yang baik. Itu saya hendak terangkanlah supaya Dewan ini dapat faham dengan baik bahawa sesungguhnya kita tidaklah menganiaya orang sedemikian rupa.


Tuan Yang di-Pertua,


Saya juga ingin menyentuh tentang Tabung Pendidikan Nasional. Kita mengalu-alukanlah pengembangan tabung ini tetapi kita mengharapkan semoga pelajar-pelajar yang layak untuk mendapat bantuan dari tabung ini tidak dinafikan. Semata-mata kerana dia berbeza, pandangan politik mereka berbeza kerana ini sedikit sebanyak ada berlakulah.


Jadi, dengan itu saya harap bukan apa, saya harapkan supaya ianya dijalankan, diuruskan dengan baik dan adil. Orang yang layak kerana kadang-kadang kita mengeluh. Tadi ada seorang Yang Berhormat mengeluh bahawa orang-orang Melayu ataupun bumiputera tidak ramai terutama sekali dalam IPTS. IPTS ini pun mempunyai, bukan senang kita hendak daftar sebuah IPTS. Macam-macam syarat, kita hendak masuk satu LAN pun satu pengiktirafan bukan senang. Kadang-kadang enam bulan belum selesai lagi. Macam-macam syarat yang dikenakan, bukanlah begitu mudah untuk kita hendak menubuhkan sebuah institut pengajian tinggi swasta.


Itu pengalaman yang saya tempuhi tetapi persoalannya, saya difahamkan di antara hampir 500 buah institut pengajian tinggi swasta, hanya ada 10 buah sahaja milik bumiputera sepenuhnya. Jadi, kalau 10 buah ini, katalah sebuah itu dia ambil 500 semuanya bumiputera. Dia ambil semuanya bumiputeralah, kali 10 baru 5,000. Baki lagi ada 490 yang bukan bumiputera dan setengahnya joint venture dengan negeri-negeri lain.


Jadi, inilah saya rasa kita tidak perlu mengeluhlah kalau begitu keadaannya, cuma kita cari jalan, usaha, ikhtiar, mana yang sudah ada kita kembang, kita bantu, kita sokong supaya IPTS milik bumiputera itu mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk menerima pelajar-pelajar lebih ramai lagi. Bukan ditekan dengan pelbagai tekanan. Ini sahaja harapan.


Tuan Yang di-Pertua: [Bercakap tanpa pembesar suara] Ahli-ahli Yang

Berhormat, di bawah Peraturan Mesyuarat 6(1) saya menjemput Yang Berhormat Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman menggantikan saya sekejap.


[Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman mempengerusikan Mesyuarat]


Dato' Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Ya, teruskan Yang Berhormat.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Jadi, yang saya difahamkan hanya lebih kurang 10 sahaja institut pengajian tinggi swasta yang milik bumiputera, 400 lebih lagi milik bukan bumiputera.


Jadi, tentulah yang milik bumiputera ini apa lagi kalau orientasinya perniagaan semata-mata dan kita harapkan mudah-mudahan tidaklah orientasi pusat-pusat pengajian tinggi swasta ini semata-mata untuk mengaut keuntungan, kita harap begitulah. Tentulah mereka sekurang-kurangnya tidak memberi ruang yang banyak.


Kita anggarkanlah kalau orang yang ada duit barangkali dia boleh duduk, boleh belajar di situ, katalah 20% tetapi 20% kita kalikan dengan 459 ataupun 469 tentulah mereka lebih banyak. Inilah persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita yang kadang-kadang kita hebat, kemudian kita gostan ke belakang.


Macamlah juga cerita globalisasi ini. Dahulu kita bukan main menghebohkan tetapi sekarang ini, baru-baru ini dalam sidang di Havana kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sudah menimbulkan kebimbangan seakan-akan globalisasi nanti dia takut jadi macam suatu ideologi ataupun suatu akidah. Sebab itu tadi saya mengingatkan terutama sekali kepada orang Islam, kita jangan bimbanglah ciptaan-ciptaan orang lain. Kalau kita yakin bahawa sesungguhnya Rabbul’alamin itu betul-betul berkuasa, tentulah kuasa-Nya itu ada yang boleh dilaksanakan oleh orang perseorangan, peribadi, ada yang tidak.


Seperti mana yang disebutkan oleh seorang Yang Berhormat di belakang saya…, saya tidak berapa kenal, menceritakan tentang Hijratul Rasul. Di sinilah barangkali dari sudut pemahaman mungkin kita agak berbeza tetapi biarlah saya minta supaya [Bercakap dalam bahasa Arab] perbezaan ini sebagai suatu rahmat. Jangan kita pandang dia sebagai permusuhan.


Kita harus faham bahawa Hijrahtul Rasul ini bukan berlaku mendadak. Dia

dimulakan dengan dakwah aqidah selama tempoh lebih kurang 13 tahun yang mengorbankan banyak orang, yang menyeksa banyak orang sehingga Bilal diseksa diletakkan batu panas di atas perutnya, Bilal al-Habshi, Bilal ibnu Rabah, letak batu panas oleh orang-orang kufar Quraisy atas perutnya, dipijak. Dia tidak boleh berkata apa-apa cuma dia berkata “Ahad, ahad” Tuhan yang satu.


Itulah yang dia minta. Itulah pengorbanan yang telah berlaku ke atas sahabat-sahabat nabi di mana nabi kita Muhammad S.A.W ‘tuan-tuan’ pun tahu semua waktu dia berdakwah bukan dia berdakwah berjalan di atas permaidani merah. Dia menghadapi berbagai cabaran dan dugaan.


Ketika dia mengumpulkan manusia yang orang pergi Mekah entah tahu entah tidak dia punya cerita saya pun tidak tahulah, kumpulkan orang di Jabal…, tempat Sai’e dan Marwah itu dia kumpul di situ. Ketika dia menerangkan tentang peristiwa Israk dan Mikraj, bapa saudaranya sendiri Abu Lahab mencabar Baginda S.A.W. Dia kata apa “Taballakkaya Muhammad” Celaka kamu hai Muhammad. Itulah yang turun ayat Tabb atyada abilahabiu watab. Tuhan kutuk Abu Lahab itu dengan namanya atas nama dia. Itu yang diharuskan kita, dibenarkan menyebut nama orang kalau dia sampai menghina Islam begitu maka boleh disebut namanya.


Bukan tidak ada hujah, ada alasan, hujah yang kuat dari segi al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi dengan sebab itulah kalau kita melihat dia pindah ‘tuan-tuan’ untuk menyempurnakan Islam itu sendiri sebab Islam itu merangkumi akidah dan syariah. Baginda diperintahkan pindah dari Mekah ke Madinah itu supaya berlaku penubuhan sebuah pemerintahan. Tetapi ada orang dia takut hendak sebut pemerintahan itu sangat takut kerana kononnya sensitif, dia kata membentuk sebuah masyarakat sahaja.


Ada ulama-ulama yang macam itu sebut. Tetapi sebenarnya bukan sahaja membentuk sebuah masyarakat tetapi membentuk sebuah kerajaan yang terlaksana di dalamnya hukum-hukum syarak yang rakyatnya adalah terdiri daripada masyarakat majmuk.


Orang kufar Quraisy ada yang masih menyembah batu berhala. Ada orang Kristian, orang Nasara, ada orang Yahudi boleh hidup. Padahal waktu itu ahli-ahli Sejarah menceritakan orang Islam hanya 1/3 sahaja. Waktu baginda menubuhkan negara Madinah maka di sini menolak persoalan masyarakat majmuk. Tidak boleh dijalankan apa yang dipanggil perundangan Islam.


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Panjang lagi Yang Berhormat?


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Kalau boleh beri saya sampai cukup tunjuk 12 itulah, sepuluh minitlah. Saya hendak habiskan yang ini sahaja.


Tuan Yang di-Pertua,


Ini satu bukti yang jelas bahawa negara Madinah itu bukan negara yang tidak menerima masyarakat majmuk. Sepatutnya orang Islam faham tetapi inilah yang diwar-warkan sekarang bahawa kalau negara ini masyarakatnya masyarakat majmuk tidak boleh dijalankan. Kenapa demikian?


Ini persoalan kerana ada setengah hukum-hukum Islam tidak boleh dijalankan oleh orang perseorangan. Katalah saya. Saya semangat Islam, orang bunuh anak saya depan saya, depan saya begitu, saya pun kebetulan ada parang, parang panjang itu. Saya pegang orang itu potong bolehkah? Tidak boleh walaupun hukumnya balas bunuh. Kenapa saya tidak boleh kerana itu bukan kuasa saya. Itu adalah kuasa pemerintah.


Demikianlah kuasa pemerintahan di dalam Islam. Begitu juga orang mencuri yang diheboh-hebohkan kerat tangan, bolehkah kita kerat begitu sahaja sebelum disoal siasat dibawa ke muka pengadilan. Kalau orang curi basikal saya misalnya. Saya pegang, tangkap, ada tangkap, dia curi di rumah saya ada pula anak-anak saya boleh jadi saksi betul dia pencuri, saya pun ambil parang potong tangan, bolehkah? Tidak boleh dalam Islam. Kalau saya potong saya telah melakukan suatu kesalahan dari segi perundangan Islam. Kerana apa? Kerana saya bukan orang yang berkuasa, itu adalah orang yang mempunyai kuasa. Inilah yang berlaku pada zaman…., kerana itulah pemerintahan sangat penting. Di sinilah bermulanya politik Islam yang kita kata politik dengan negara tidak boleh dipisahkan.


Kalau ada orang yang berfaham begitu sesungguhnya inilah dia racun yang ditanam oleh penjajah melalui fahaman sekularisme tadi.


‘Saudara-saudara’ yang dihormati sekalian, Yang Berhormat sekalian,


Turki antara orang yang mengamalkan negara umat Islam yang diperintah oleh Othmaniyah jatuh pada tahun 1924 dengan kepimpinannya Kamal Antartuk menjalankan fahaman ini dan sekarang ini saya mendengar berita, ada 200 orang lawyer-lawyer yang pernah hadir ke mahkamah, lawyer perempuan dilarang daripada menutup aurat. Inilah dia akibat dari fahaman sekularisme. Dan banyak lagi kalau kita hendak cerita tentang Turki.


Sebab itu, apa yang kita hendak takut. Katalah hendak pinda Akta Pertubuhan. Tidak membenarkan mana-mana pertubuhan gunakan nama Islam. Saya rasa ini pun satu perkara yang tidak wajar, yang tidak perlu walaupun berura-ura tetapi kena fikir panjanglah. Kena fikir panjang.


Sekarang ini pun kebangkitan umat Islam itu tidak boleh dihalang oleh kerajaan yang didokong oleh tentera di Turki, fahaman sekularisme Turki itu didokong oleh tentera itupun mereka tidak boleh dukung lagi sehingga sekarang ini. Ramai apabila diberikan peluang ada pilihan raya sekarang ini boleh menang parti Islam. Hizbu Rafah, saya sebutkan Hizbu Rafah ini yang dipimpin oleh Insinyur Najmudin Arbakan seorang yang handal, pakar dalam membina kereta kebal yang pernah mencadangkan G8 kah namanya, ini G7, G8 termasuk kita dan Indonesia dia mencadangkan supaya perbekalan senjata bagi negara umat Islam ini direka sendiri, dibuat sendiri.


Sekarang dia kena hukum penjara semata-mata kerana menyentuh perlembagaan Turki yang tidak membenarkan Islam itu disentuh. Itu sahaja. Jadi dengan sebab itulah saya akhir sekali saya mohon kalau boleh kita ahli-ahli Dewan Negara inilah bukan sahaja dalam Dewan ini kadang tadi saya pun cakap pada Encik Zam, petang ini kena panas sikit. Karang mengantuk, tidur semua. Kadang-kadang kita panas, kadang-kadang kita melawak. Tetapi saya rasa yang penting kita cari jalan bagaimana kita hendak mengurang…


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Laluan, minta laluan.


Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri [Tuan Haji Noh bin

Haji Omar]: Terima kasih. Saya hendak tanya Yang Berhormat, daripada ucapan Yang Berhormat tadi jelas bahawa Islam boleh jadi pemerintah bagi semua agama. Kalau itu maksud Yang Berhormat adakah Yang Berhormat ingin mencadangkan kepada muktamar PAS bahawa Perlembagaan PAS, Fasal 6(6) saya tidak bawa tapi ada pada sayalah. Kalau ada Yang Berhormat boleh bacalah. Fasal 6(6), kalau ada Yang Berhormat tolong baca adakah Yang Berhormat ingin mencadangkan bahawa PAS pinda Perlembagaan 6(6) itu yang mana antara dasar yang saya ingat dalam Perlembagaan PAS itu mengatakan bahawa PAS ini dia tidak boleh mengadakan sebarang pekerjaan kerjasama dengan mana –mana badan ataupun pertubuhan politik yang berlainan daripada tujuan Islam. Kalau Yang Berhormat boleh baca 6(6), adakah ingin mencadangkan untuk dipinda perlembagaan itu.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, saya rasa tidak berbangkit, dalam hal itu perkara itu tidak berbangkit. Kita menyatakan bahawa dasar kita Islam. Dasar Islam itu selama -lamanya kita boleh membentuk….


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Yang Berhormat minta 6(6) itu apa

dia?


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Saya hendak baca, tolong bacalah. Jadi kita sama-sama dengar dan kita boleh tafsir dalam perlembagaan itu. Jadi biar baca dengan jelas kita boleh faham. Jadi barulah PAS ini bercakap tengok perlembagaan. Janganlah bercakap tengok perlembagaan dok cakap kat kampung lain, cakap lain buat.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: 6 ini berbunyi menyertai dan bekerjasama dengan badan-badan, pertubuhan-pertubuhan atau pertubuhan-pertubuhan yang tidak berlawanan tujuannya dengan PAS bila mana dan selama mana ianya mustahak dan sesuai serta tidak bercanggah dengan undang-undang negara. Apa yang ada di situ tidak ada apa. Apa yang hendak dipersoalkan.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak saya ingat jangan baca itu baca dari

mula.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Ini kurungan 6(6).


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak baca daripada mula. Baca daripada

fasal 6 itu pecahan itu baru betul.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Itu kurungan 6


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak hendak baca yang 6 dulu.


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: 6,6.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Baca peraturan 6 dulu. Fasal 6 cakap apa.

Dan barulah pergi …


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Kurungan enam.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Baca fasal 6 dulu baru pergi pecahan 6 itu.


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Mukadimah 6


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Mukadimah 6 itu apa dia sebut, baru dibaca selari dengan (6), barulah betul baca.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Yang Berhormat minta saya supaya baca Fasal 6(6).


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak, 6(6) Yang Berhormat kena faham, saya kata 6(6) bermakna kena baca Fasal 6 dan ceraian 6 baru betul.


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman : Ya silakan.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Bacalah Yang Berhormat.


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Fasal 6 usaha-usaha ya.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Ceraian 1


Tuan Haji Noh bi n Haji Omar: [Menyampuk]


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Nanti, nanti Fasal 6 saya sudah baca, Yang

Berhormat tidak terima, saya baca yang 1, selepas itu baca yang 6, dia ringkas sahaja fasal usaha-usaha, 6 ini menyentuh usaha-usaha. Usaha yang pertama menyeru umat manusia kepada syariat dan sunnah Rasulullah.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak, Yang Berhormat


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Nanti, saya akan baca nombor 6.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Saya mahu baca yang 1, saya hendak baca yang Fasal 6 itu dahulu kait dengan 6, itu baru betul. Saya tidak hendak dengar 1. Saya dengar Fasal 6 kemudian kaitkan dengan 6 - baca sekali. Baru betul.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Sekarang saya baca Fasal 6(6)


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: 6 tadilah itu.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: 6 itu usaha, usaha-usaha PAS itu 6, betullah hendak baca apa lagi? Fasal 6 usaha-usaha PAS - habis. Nak baca apa lagi, saya tidak boleh lebih. Inilah yang diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Baca sampai habis, Yang Berhormat.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: 6(6)


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Dia minta tadi Fasal 6 (6).


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Fasal 6 perlembagaan PAS ini menyebut

tentang usaha -usaha. Ceraian 6 (6) fasal 6 (6), ceraian 6 saya sudah baca. Takkan hendak ulang lagi. Saya ingat sudah faham.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih, Yang Berhormat setuju tak kalau saya kata Fasal 6 itu usaha-usaha PAS. Baiklah kalau Yang Berhormat tidak mahu baca sampai habis pun tidak apa. Baca usaha-usaha 6, usaha-usaha PAS. Jadi menunjukkan bahawa usaha-usaha PAS Yang Berhormat baca ceraian 6 tadi menunjukkan bahawa PAS tidak boleh menjalankan mana-mana kerjasama ataupun apa-apa juga dengan mana-mana badan yang berlawanan dengan perjuangan PAS.

Saya bangkitkan sedemikian kerana DAP, DAP jelas dalam mana-mana kenyataan yang dibuat walau dalam Parlimen sekalipun dia terang menyatakan bahawa dia tidak akan sokong sama sekali mengenai penubuhan Islam. Tetapi mengapa PAS masih lagi bekerjasama, bersekongkol dengan DAP. Tidakkah ini berlawanan dengan tujuan 6(6)?


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Itu soalan dia.


Tuan Hassan bin Haji Shukri : Barulah jelas, Dia tuju DAP baru senang kita jawab.


Tuan Yang di-Pertua,


Yang pertama saya katakan tadi dan sudah diterangkan oleh sahabat kita, saya kata tadi dia bagi penerangan mengenai PAS banyak. Kita parti yang terbuka, kerjasama ini bukan sahaja dengan DAP kita pernah..Saya harap ahli-ahli Barisan Nasional merujuk semula dengan penuh insaf dan sedar, kita waktu kegawatan, peristiwa 13 Mei, dengan duduk berbincang Tun Razak dan pemimpin UMNO yang lain, kita menyertai sehingga tertubuhnya apa yang dipanggil kerajaan campuran. Nampak ya dari awal lagi itu. Kita sedar bahawa yang bersama dengan kita itu ialah Parti Perikatan pada waktu itu. Parti Perikatan, UMNO, MCA, MIC dan…….


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Itu sahaja.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Ya. UMNO, MCA. Dari situ lagi kita memulakan kerjasama demi untuk memelihara keselamatan, kita sambung lagi. Kita sambung, kita bincang lagi, terus bincang sehinggalah sampai kita menyertai apa yang dipanggil Barisan Nasional termasuk PAS pada waktu itu, kalau tidak silap saya 14 buah parti termasuklah di Sarawak, Sabah dan sebagainya kerana kita melihat dari sudut kerjasama ini tidak berlawanan dengan usaha-usaha yang hendak kita jalankan.


Dengan sebab itu kita berani untuk mewujudkan kerjasama dengan manamana jua parti politik yang ada di dalam negara kita ini. Besok kalau MCA, dia keluar daripada Barisan Nasional hendak kerja dengan PAS kita boleh terima demi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dilaung-laungkan beberapa kali di dalam…..


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: [Bangun]


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, saya tidak benarkan, saya hendak tamatkan.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak, saya hendak tanya sikit lagi


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Masa sudah pukul lima.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tadi saya hendak cadangkan…..


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Boleh beri jalan, tidak bolehkah?


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Hendak memberikan satu cadangan kalau

Dewan ini boleh terima, kalau tidak boleh jalan pun tak apalah.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Sudah tidak boleh beri jalan dah?


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Saya sukalah untuk menyelesaikan. Saya

tidak mahu beri jalan.


Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Berilah sedikit lagi, last, last sekali tidak boleh tanya. Tahun 1990 kalau itu dasar dia, Kerajaan Kelantan telah menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah, Semangat 46 terpaksa menubuhkan Gagasan Rakyat kerana Angkatan Perpaduan Ummah pada masa itu semua DAP tidak hendak masuk sebab tidak hendak bagi DAP masuk Angkatan Perpaduan Ummah dan Semangat 46 terpaksa tubuhkan Gagasan Rakyat campur dengan PBS. Jadi mengapa pada tahun 1990 itu juga perlembagaan dipakai, itu juga semangat dipakai, sanggup tubuh dua barisan, satu Gagasan Rakyat, satu lagi Angkatan Perpaduan Ummah. Tetapi bila Semangat 46 sudah lari sudah tidak ada kawan campur balik tubuh Barisan Alternatif bawa pula DAP masuk dalam. Jadi di mana prinsip daripada segi menghormati perlembagaan PAS itu sendiri.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas pertanyaan itu.


Yang pertama saya rasa Yang Berhormat orang politikkan, sepatutnya dia faham baik-baik tentang situasi dan keadaan politik semasa. Keadaan semasa pada waktu itu mungkin tidak mengizinkan kita, itulah pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan oleh Islam. Kalau suasana dan keadaan tidak mengizinkan kita tidak buat, kalau suasana mengizinkan kita buat. Bila Parti Melayu Semangat 46 orang dia sudah masuk UMNO, kami pun tinggal. Kita tidak ada sedikit pun kami merasa resah gelisah dan susah hati kerana demikianlah keadaan manusia yang orang Melayu kata rambut sama hitam, hati lain-lain.


Jadi kami tidak pernah gelisah dan susah hati dengan kejadian-kejadian yang berlaku dalam persoalan politik tanah air. Apa yang saya hendak sebut ini ialah penghujung cadangan saya…..


Dato’ Abdul Aziz bin Abdul Rahman: Teruskan.


Tuan Hassan bin Haji Shukri: Saya hendak cadangkan kalau boleh melalui

Dewan ini cubalah kita sarankan kepada pihak yang berkuasa, macam saya katakana tadi, membentuk sebuah jawatankuasa, sebuah majlis sama ada dari segi orang Islam, majlis muzakarah umat Islam dengan orang bukan Islam, majlis perpaduan negara, dahulu ada Kementerian Perpaduan Negara. Kita bincang sebab dalam Parlimen macam ini kita tidak boleh bincang, kita bincang tiga empat kali, lima enam kali.


Kalau kita mahu betul-betul mencari supaya suatu perpaduan yang kuat, yang kukuh boleh kita wujudkan. Selagi kita keluarkan tohmahan-tohmahan yang tidak ada bukti, sekarang ini kata fitnah, fitnah, fitnah - siapa yang fitnah siapa, siapa yang kena fitnah, siapa yang difitnah? Tohmah - siapa yang tohmah, siapa yang mentohmah, siapa yang kena tohmah? Sampai pecah belah, siapa yang memecah belahkan, siapa yang pecah belah dan siapa yang kena pecah belah?


Jadi, dengan itu saya cadangkan untuk mengakhiri ucapan saya ini kepada Dewan yang mulia ini kita bentuk itulah kalau boleh maknanya sama ada Dewan Negara ini sendiri mempeloporinya, membentuk sebuah majlis untuk muzakarah dan saya cadangkan keahliannya, keahliannya ialah mufti tak apalah, mufti-mufti lima enam orang, kemudian Parti PAS, UMNO dan majlis perpaduan kita luaskan lagi.


Ini saya rasa insya-Allah mudah-mudahan satu cara jalan keluar yang paling mujarab kalau kita betul-betul sungguh melihat bahawa perpecahan itu sangat serius sekarang ini. Kalau tidak semuanya tidak akan jadi apa-apa. Sekian, terima kasih.


Al-Marhum Ustaz Hassan Bin Haji Shukri, mantan Timbalan Presiden PAS ketika ini adalah merupakan YB Senator/Ahli Dewan Negara mewakili Kerajaan Negeri Terengganu.